Op 11 oktober 2016 heeft de Tweede Kamer ingestemd met het wetsvoorstel Beroep Leraar. Een belangrijke mijlpaal waarin afspraken zijn gemaakt over de professionalisering in het onderwijs en het lerarenregister. In 2017 gaat het vrijwillige register over in een verplicht register. Iedere leraar/docent moet aantonen dat hij/zij bevoegd en bekwaam is en dat hij/zij permanent investeert in de professionele ontwikkeling. Hierbij moeten in 4 jaar minimaal 160 uren geregistreerd worden. Dus ongeveer 1 uur per week moet er gewerkt worden aan de eigen professionaliteit en daarvoor zijn ook in de CAO’s afspraken gemaakt, zodat in de aanstelling hiervoor uren beschikbaar zijn.

In het MBO staat in de cao (art 4.1) dat de werkgever scholingsbeleid heeft dat uitmondt in een meerjarenscholingsplan en vraagt hiervoor advies aan de OR.

Om te komen tot een goed meerjarenscholingsplan is het van belang dat zowel de OR als het bestuur weet wat de huidige stand van zaken is. Hiervoor heeft Compleet Onderwijs een vlootschouw ontwikkeld. De naam is gekozen omdat een vlootschouw een mooie beeldspraak is voor het belangrijkste kapitaal in de school, de docenten. In een vlootschouw wordt tijd gemaakt om een goede nulmeting uit te voeren middels een inventarisatie en een persoonlijk gesprek met alle docenten. In de inventarisatie wordt gekeken naar de behaalde diploma’s en gevolgde cursussen evenals de ervaringen die de docent in zijn carrière heeft gehad. Daarnaast wordt in het gesprek met de docent gekeken naar de wensen voor verder professionalisering en kwaliteiten die de docent bezit. Na de gesprekken en inventarisatie wordt er een rapportage gemaakt met adviezen die gebruikt kan worden als nulmeting voor het nascholingsplan, zowel op schoolniveau als bovenschools.

Uit de rapportages die wij in het verleden hebben mogen maken bleken enkele opvallende resultaten. Enkele voorbeelden;

– ondanks dat er veel ICT-voorzieningen zijn, deze weinig gebruikt worden in de dagelijkse lespraktijk;

– jonge en nieuwe docenten coaching en ondersteuning missen, bijvoorbeeld door een ervaren collega;

– de meer ervaren docenten vaak 55-plussers zijn, die straks het onderwijs gaan verlaten, en hun kennis en ervaring is op dit moment nog niet geborgd in de instelling;

– er voor enkele generieke vakken een versnippering plaats heeft gevonden waardoor de docent slechts een beperkt aantal lessen van een specifiek vak verzorgd, waardoor de onderwijskwaliteit onder druk staat;

– docenten gestructureerd overleg missen met collega’s in hun vakgebied.

Compleet onderwijs voert deze nulmeting uit met objectieve, ervaren en betrokken onderwijsmensen. De vlootschouw wordt gemaakt met in achtneming van alle regels van de wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Hierdoor wordt een zorgvuldig traject gevolgd dat een goede basis kan zijn voor het nascholingsplan. Hiermee kan ieder bestuur planmatig werken aan de uitvoering van de wet beroep leraar. Wij komen graag bij u langs om te laten zien hoe wij uw instelling kunnen helpen. Voor meer informatie of het maken van een afspraak kunt u mailen met info@compleetonderwijs.nl

Ben van der Stee

Compleet Onderwijs, Samen vernieuwend op weg!

Ook interessant